Integritet

Integritetspolicy

Din personliga integritet är förstås väldigt viktig för oss så vi behandlar dina uppgifter i enlighet med gällande Dataskyddsförordning (GDPR) och annan gällande svensk dataskyddslagstiftning. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem.

Inhämtning
Vi behöver följande information när du handlar hos oss: Namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Vi registrerar och vidarebefordrar de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna leverera varorna till dig. Personuppgifterna registreras hos Glasspecialisten i Göteborg AB och lagras i fem år, varefter uppgifterna raderas. Vi samarbetar även med en rad andra företag som lagrar och behandlar data. Företagen behandlar endast information för vår räkning och får inte använda den för sina egna syften. Vi arbetar endast med databehandlare i EU eller i länder som kan tillhandahålla din information med tillräckligt skydd. Personuppgiftsansvarig på partykungen.se är Glasspecialisten i Göteborg AB. Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig. Om du anser att informationen är felaktig har du rätt att få den korrigerad. I vissa fall är vi skyldiga att radera dina personuppgifter om du ber om det. Det kan t.ex. vara om dina uppgifter inte längre är nödvändiga i förhållande till det syfte för vilket vi skulle använda dem. Du kan också kontakta oss om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med lagen.

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på flera sätt, exempelvis när du besöker vår hemsida, genomför ett köp eller kontaktar vår kundtjänst. För att kunna erbjuda våra tjänster behöver vi samla in information om dig. Informationen lämnas eller inhämtas direkt från dig som kund eller från någon av våra samarbetspartners (s.k tredje part). Den information som kan komma att samlas in är: Person- och kontaktinformation, Betalningsinformation, Finansiell information, Kommunikation mellan dig och Glasspecialisten i Göteborg AB, Tekniska uppgifter om din enhet eller internet-anslutning, Användargenererad information som texter och bilder, Information om beteende och geografisk positionering vid besök av våra webbsidor.

Hantering
Information som samlas in om dig används för att kunna tillhandahålla våra tjänster och uppfylla avtalsmässiga skyldigheter. Vi kan även komma att använda dina uppgifter för marknadsföring eller för information till dig om våra produkter och tjänster.

Tredje part
Behandling av personuppgifter kan komma att ske hos Glasspecialisten i Göteborg AB:s samarbetspartners i den mån det är nödvändigt för fullgörande av våra skyldigheter mot dig. Din information kan komma att överföras eller delas med tredje part. Vid sådana tillfällen kommer vi att vidta åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag och förordningar. Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, följande tredje parter: Myndigheter som t.ex Polismyndigheten, Skatteverket eller andra myndigheter där vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES kräver att landet i fråga har ett avtal med EU/EES och vi kommer aldrig att lämna din information vidare till ett företag vars verksamhet utgår från ett land som saknar detta. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt godkännande att göra det.

Lagringstid
Personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål de avsetts för eller uppfylla skyldigheter enligt tillämpliga lagar och regler. Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras permanent när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för eller inte längre krävs enligt lag eller avtal.

Dina rättigheter
Du som privatperson har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter vi har lagrat om dig. Begäran om sådant registerutdrag ska göras skriftligen och vara undertecknat av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Registerutdraget kommer sedan att skickas till folkbokförd adress. Du kan även begära radering av dina personuppgifter för de fall där de ej längre är nödvändiga för det ändamål de blev insamlade och där det finns rättsliga förpliktelser som förhindrar att uppgifterna raderas. Om du anser att uppgifterna om dig är inkorrekta eller ofullständiga har du rätt till att få de felaktiga uppgifterna rättade. Vi kommer att korrigera eller uppdatera uppgifterna om dig så snabbt det är rimligt möjligt.

Cookies
En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Glasspecialisten i Göteborg AB använder cookies av rent tekniska skäl för att förbättra webbplatsen samt förenkla för dig som användare. Bland annat används cookies för att komma ihåg vilka produkter du lagt i kundvagnen. Glasspecialisten i Göteborg AB sparar ingen personlig information via cookies.
Vill du inte acceptera Cookies? Titta på dina inställningar för kakor och justera
Ändring av integritetspolicyn
Denna personuppgiftspolicy kan när som helst utan tidigare notis komma att ändras. Om det sker väsentliga förändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att meddela dig genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen eller på annat lämpligt sätt.